تبلیغات
آزمایشات تخصصی علوم آزمایشگاهی | دانلود Ebook های تخصصی پزشکی | تصاویری از لام ها

آزمایشات تخصصی علوم آزمایشگاهی | دانلود Ebook های تخصصی پزشکی | تصاویری از لام ها
صفحات جانبی
لینک های مفید
تعداد بازدیدهای این مطلب :: بازدید

 

جریان های الكتریكی، دو نوع میدان (سطح انرژی) را تولید می كنند: میدان الكتریكی و میدان مغناطیسی. میدان الكتریكی توسط ولتاژ تولید می شود. هر اندازه ولتاژ افزایش یابد، شدت میدان الكتریكی نیز افزایش می یابد. میدان مغناطیسی نیز حاصل شارش جریان الكتریكی درون سیم ها یا ابزارهای الكتریكی است و با افزایش جریان، افزایش می یابد. این دو میدان با یكدیگر، میدان های الكترومغناطیس یا EMF ها را به وجود میآورند. 
هر دو میدانالكتریكی و مغناطیسی، اطراف تجهیزات الكتریكی و خطوط جریان قوی به وجود میآیند. اگرچه میدان های الكتریكی به سادگی توسط دیوارها یا سایر اشیاء، ضعیف شده یا عبور نمی كنند، ولی میدان های مغناطیسی می‌توانند از ساختمان ها، انسان ها و اكثر مواد دیگر عبور كنند. از آن جایی كه احتمال نفوذ میدان های مغناطیسی به بدن بیشتر است، آن ها بخشی از میدان های الكترومغناطیس هستند كه معمولا در ارتباط با بیماری سرطان مورد بررسی قرار می‌گیرند.

كودكان و امواج الكترومغناطیس

 

همچنان كه كشورها ظرفیتشان را برای تولید و توزیع الكتریسیته و دستیابی به مزایای بسیار تكنـولـوژی های جدید نظیر مخابرات افزایش داده انــد، پــرتـوگیـری میـدان هـای الكتـریكـی و مغناطیسی 0 تا 300 گیگاهرتز در محیط، تا حد زیادی افزایش یافته است. كودكان، در هر دوی كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، تحت تشعشع و پرتوگیری انواع زیادی از میدان های الكترومغناطیسی محیطی هستند. پرتوگیری‌های محیطی می‌تواند به ویژه برای كودكان، در طول دوره هـای رشـد پـیـش و پـس از تـولـد، مـضر و آسیب‌زننده باشد.
تحقیقات مختلفی روی نحوه اثر میدان های الكتـرومغنـاطیـس محیطـی روی بـزرگسـالان انجـام شـده اسـت و نتایج این مطالعات اپیدمیولوژیك و آزمایشگاهی، پی آمدهای متفاوتی روی بزرگسالان نشان داده است. به دلیل تفاوت ویژگی های متفاوت كودكان نسبت به بزرگسالان مانند رشد سیستم عصبی، ویژگی های فیزیولوژیك و آناتومیك مختلف نظیر سایز كوچكتر سر و فاصله   كمتـر گـوشـی مـوبـایـل به مغز حین استفاده، این نگرانی مطرح شد كه آیا كودكان به پــرتــوگـیــری از مـیــدان هــای الـكـتــرومـغنـاطیـس، حسـاس تـر هستنـد؟ و آیـا كـودكـان، آسیب‌پذیری متفاوتی نسبت به بزرگسالان از این میدان ها دارند؟
رشد انسان از هنگام جنینی تا بزرگسالی، به چند مرحله  متفاوت تقسیم می شود. در هـر مرحله، فرایندهای رشد، متفاوت است و استعداد و حساسیت انسان به عوامل تراتوژن محیطی (عواملی  كه می توانند موجب جهش یا ناهنجاری ژنتیكی شوند) تغییر مــی كـنــد. در ادامــه، مــراحــل مـخـتـلــف رشــد انـســان، بــه هـمــراه آسـیــب هــای امـواج الكترومغناطیس در هر مرحله، توضیح داده خواهد شد. 

مراحل رشد انسان
دوره رشـد پیـش از تـولد، تقریبا به سه دوره تقسیم می شود: دوره  پیش از لانه گزینی، كه از لقاح تا جایگیری جنین در دیواره   رحم است. دوره تولید ارگان، كه با شكل گیری ساختارهای اصلی بدن مشخص می شود. دوره جنینی كه در طول آن رشد ساختارهایی كه قبل از آن شكل گرفته، اتفاق می افتد. دیگر تغییرات، پس از تولد روی می دهد.
تـغـیـیــرات پــس از تــولــد، آرام تــر پـی گـرفتـه مـی‌شـود. در ایـن مـرحله، سیستم های موجود بدن انسان مانند سیستم عصبی مركزی (CNS)، سـیـسـتـم هـای ایـمـنـی، سـیـسـتم غدد درون‌ریز، سیستم اسكلتی و ... به بلوغ می‌رسد. این مرحله رشـد و بـلـوغ، بـا تـكـمـیـل بـلوغ جنسی در آخر دومین یا آغاز سومین دهه از زندگی انسان پایان می‌یابد. 
نوع عوامل آسیب زننده به سلول ها، بزرگی و مدت زمان اعمال به سلول در مراحل مختلف رشـــد، مـــی تـــوانـــد آســیـــب‌هـــای مـتـفــاوتــی بــه سـلول‌های بدن برساند. در طول دو هفته اول رشـد جـنـیـنی كه به دوره "همه یا هیچ" معروف اسـت، جـنـیـن بسیار حساس به اثرات مختلف است. در این مرحله بسیاری از سلول ها از نوع ســلـــول هـــای بــنـیــادی هـسـتـنــد. اگــر جـنـیــن از پرتوگیری امواج الكترومغناطیس در این مرحله نـجـات پـیدا كند و سالم بماند، می تواند بدون خطر نقص عضو یا تأخیر رشد متولد شود. در طـــول شـــش تـــا هــشـــت هــفــتـــه بــعـــدی رشـــد، رویدادهای اصلی تولید عضو اتفاق می افتد. اگر در این مرحله، پرتو به سلول آسیب رساند، منجر بــه رشــد غـیـرطبیعـی و نـاهنجـاری هـای اصلـی ارگان‌های داخلی و احشایی، CNS، صورت یا دست و پا می شود. 
از هـفـتــه هـشـتــم تــا هـفـتــه  پـانـزدهـم، تـكـثـیـر سلول‌های عصبی، تمایز و مهاجرت در CNS، بـــــه‌طـــــور ویـــــژه در مــعـــــرض آســیـــــب اســــت. نــاهـنـجـاری‌هـای مـربـوط بـه دستگـاه ادراری و تــنـــاســلـــی، مــشــكــلات رشــد عـصـبــی و دیـگــر ناهنجاری ها، می تواند نتیجه آسیب سلول های بدن در اثر پرتو در این مرحله باشد. در طول آخرین دوره جنینی، اثرات روی رشد جنین و ارگان های حـسـاس نـظیر CNS، كاهش می یابد، ولی میزان آسیب‌پذیری جنین به اثرات زیان بار عوامل محیطی در مقایسه با بالغین، همچنان بالا است.
نوروبیولوژیست ها معتقدند تولید بافت عصبی در انسان، در طول اولین ماه های زندگی پس از تولد پایان می یابد. مطالعات اخیر روی جانوران جونده و پستانداران پیشرفته نظیر میمون، نشان می‌دهد كه تولید عصبی و نورون در بعضی از بخش های CNS، مادام العمر است، اگرچه بیشترین نورون های انسان بالغ در هنگام تولد، تولید شده است. تعداد ارتباطات (سیناپس‌ها) با نورون ها در مغز انسان، در طول دو سال اول تولد به بیشترین حد خود می رسد. اتفاق مهم دیگر نورولوژیك كه پس از تولد روی می‌دهد میلین سازی است كه انتقال اطلاعات بین CNS را تسهیل می كند. بیشترین حد میلین‌سازی، از تولد تا 24 ماهگی اتفاق می افتد، اما می‌تواند تا دومین دهه ادامه یابد.  ‌از آن جایی كه دوره زندگی جنینی تا نوجوانی با رشد و پیشرفت همراه است، اثرات زیان‌بار پرتوهای الكترومغناطیس، در دوز كم تر پرتو، می تواند اتفاق افتد و اثرات سخت تر و شدیدتری در كودكان نسبت به بزرگسالان دیده می شود. شاید مهم ترین آسیب در دوران جنینی و كودكی، مربوط به سیستم عصبی باشد. برای تشعشعات یون ساز، ریسك ابتلا به سرطان خون، سرطان مغز و تیروئید برای پرتوگیری‌های كودكی بیشتر است. 

بیماری های خاص دوران كودكی در اثر پرتوهای الكترومغناطیس
بعضی بیماری ها صرفا مخصوص دوره جنینی، كودكی یا نوجوانی است. برخی بیماری های دیگر كه در هر دوی كودكان و بالغان اتفاق می افتد، در كودكی به صورتی متفاوت آشكار می شود. بر اساس مطالعات متفاوت اپیدمیولوژیك، دیده شده در اثر پرتوگیری محیطی با سطوح بالای میدان های مغناطیسی ELF، بیماری سرطان خون در كودكان افزایش یافته است. هم چنین در اثر میدان های الكترومغناطیس RF، ابتلا به سرطان مغز در كودكان بیشتر مشاهده شده است. از میان 12 نوع اصلی سرطان های كودكی، سرطان خون و سرطان مغز و CNS، بیش از نیمی از موارد را تشكیل می دهند. برای بررسی اثر میدان های الكترومغناطیس در هر دوی این بیماری ها، هیچ مطالعات آزمایشگاهی معتبری در دسترس نیست و همه  نتایج، از مطالعات اپیدمیولوژیك حاصل شده است. 

سرطان خون (Leukemia) دوران كودكی
سرطان خون، متداول ترین سرطان كودكان است و 25 تا 35 درصد تمام تومورهای بدخیم دوره كودكی را تشكیل می دهد. نرخ این سرطان برای كودكان زیر 15 سال، 4 به 100000 نفر در سال در كشورهای توسعه یافته و 5/2 به 100000 نفر در سال در كشورهای در حال توسعه برآورد شده است. رایج ترین لوكمی در كودكان، لوكمی لنفی حاد است. 
علـت سـرطـان های كودكی تا حد زیادی ناشناخته است. تشخیص علل محیطی سرطان كودكان، تا حدی مشكل است چون سرطان در كودكان نادر است و تشخیص سطوح پرتوگیری قبلی در كودكان دشوار است. پرتوگیری های پیش از تولد مربوط به والدین، و دوران اولیه زندگی برای مدت طولانی، پرتوگیری های ELF و تشعشعات یونساز با دز بالا، از فاكتورهای ریسك سرطان خون كودكان شناخته شده است [6.] 

سرطان مغز دوران كودكی
تومورهای CNS، بعد از تومورهای سرطان خون، حدود 20 درصد كل تومورهای بدخیم كودكان زیر 15 سال را تشكیل می دهد، در حالی كه زیر 2 درصد از سرطان های بالغان تخمین زده شده است. سرطان های CNS در كودكان، در بافت مزودرمی اتفاق می‌‌افتد، ولی در بالغان در بافت های Epithelial موجود است. بافت مزودرمی، لایه ای بافتی در جنین است كه همه بافت های پیوندی، از آن نشئت می گیرد و شامل بافت عضلانی، اسكلتی، خونی، لنفی و ... است.
نرخ وقوع بین المللی تومور CNS در كودكان 0 تا 14 سال، با اندكی تفاوت در ملل توسعه یافته و در حال توسعه، 1 تا 2 به 100000 نفر در سال است. علت سرطان CNS تا حد زیادی شناخته شده نیست. یكی از معدود فاكتورهای ریسك شناخته شده برای این تــومــورهــا، تـشـعـشعـات یـون سـاز بـا دز بـالا اسـت. هـم چنیـن در بسیـاری تحقیقـات اپـیـدمـیـولـوژیـك، پـرتوگیری RF در كودكان، مرتبط با این بیماری در دوران كودكی شناسایی شده است. 

منابع محیطی پرتوگیری كودكان
در ارزیابی نقش پرتوگیری محیطی در رشد بیماری های دوران كودكی، این نكته حـایـز اهمیـت اسـت كـه نـوع پـرتـوگیـری كـودكـان از منـابع مختلف، نسبت به دوران بزرگسالی متفاوت است. در دوران جنینی، پرتوگیری جنین، ناشی از پرتوگیری مادر از منابع میدان های مغناطیسی محل اقامت و كار (میدان های مغناطیسی لوازم الكتریكی منزل، تلفن موبایل و ...) است. نوزادان و كودكان نوپا، بیشتر در معرض پرتوگیری از وسایل خانه و محل مراقبت روزانه مثل مهد كودك هستند. در دوران پیش از نوجوانی (مثلا 9 تا 12 سالگی)، منابع پرتو شامل استفاده از تلفن موبایل و منابع مدرسه می‌شود. در دوران نوجوانی، به دلیل افزایش استفاده از تلفن موبایل، پرتوگیری میدان مغناطیسی آن نیز افزایش می یابد.
منابع اصلی میدان های ELF، خطوط برق شهر، لوازم الكتریكی منازل و تلفن موبایل است. كودكان، مانند افراد دیگر، همواره در معرض میدان های الكتریكی و مغناطیسی منازل هستند كه بزرگی این میدان از یك كشور به كشور دیگر، متفاوت است (به دلیل تفاوت ولتاژ تغذیه   110 و 220 ولت برق منازل.) خطوط برق ولتاژ بالا، منبعی بزرگ برای پرتوگیری كودكانی است كه در نزدیكی آن زندگی می كنند، اگرچه تنها 1 درصد كودكان در نزدیكی این خطوط زندگی می كنند. بیشتر كودكان، در معرض میدان های سطح پایین تر خطوط توزیع هستند. باطری تلفن های موبایل نیز منبع میدان ELF در اطراف گوشی موبایل است. 
اگـرچـه میـدان هـای مغنـاطیسـی اطراف تجهیزات الكتریكی، بیشتر از میدان های اطراف خطوط جریان قوی است، اما لوازم الكتریكی، تأثیر كمتری در پرتوگیری كلی یك فرد از میدان های مغناطیسی دارند. این به دلیل آن است كه اكثر لوازم الكتریكی تنها برای مدت زمان كوتاهی مورد استفاده قرار می گیرند و بیشتر آن ها در نزدیكی بدن استفاده نمی شوند. در حالی كه خطوط جریان قوی همیشه در حال انتشار میدان های مغناطیسی هستند [5.] در مورد كـودكـان كـوچـك تـر، بـا تـوجـه به این كه زمان كـم‌تـری خارج از منزل سپری می كنند، میزان پرتوگیری آن ها تقریبا تنها وابسته به میدان های منازل است.
از منابع اصلی میدان های RF، ایستگاه های پخش رادیو و تلویزیون و ایستگاه های تلفن های مـوبـایـل اسـت. دیگـر منـابـع میـدان هـای RF در مـحـیـط كـه كـودكـان در مـعـرض آن هـا هستند، ارتباطات بی سیم منازل (مانند مانیتورهای قرار داده شده در تخت خواب كودكان و تلفن های بی سیم)   و تلفن موبایل فردی كه در نزدیكی كودك است را شامل می شود. 

خطرات سلامت كودكان در معرض امواج الكترومغناطیس
پرتوگیری میدان های الكترومغناطیس ELF و RF، میدان های الكتریكی و جریان هایی را در بدن القا می كند. توصیه ها روی پرتوگیری برای اجتنـاب از آسیب، بر اساس تعامل میدان ها و جریان های القایی در بدن با بافت های عصبی تحریك پذیر (به ویژه )CNS است. محدودیت چگالی جریان القایی در CNS، 2mA/m 10 است [1.] در طـــول دوران بــارداری، دامـنــه و تــوزیــع میدان‌ها و جریان های الكتریكی القایی در بدن مادر، به دلیل تغییرات در شكل بدن تغییر می كند. 
بسیاری محققان، در حال ارزیابی پرتوگیری میدان مغناطیسی و ریسك سرطان در كودكان هستند. از آن جایی كه سرطان خون و سرطان مغز، رایج ترین سرطان ها در كودكان هستند، اكثر تحقیقات روی این دو نوع بیماری متمركز شـده اسـت. بـرخـی از تحقیقـات انجـام گـرفتـه، ارتـبـاطـی مـیـان سـرطـان هـای دوران كـودكـی و میـدان هـای الكترومغناطیس یافته اند و برخی ارتباطی نیافته‌اند. 
طبق مطالعات اپیدمیولوژیك، در پرتوگیری های میدان های ELF بالای 4/0میكروتسلا، ریسك ابتلا به بیماری سرطان خون دوران كودكی دیده شـده اسـت. درصـد كـودكـان در معرض چنین سطوحی از پرتو، در كشورهای اروپایی كمتر از 1 درصــد اســت [3و4.] در بــرخــی تـحـقـیـقــات، ریسـك ابتـلا بـه سـرطـان خـون، در كودكان در معرض میدان های بالای 4/0‌میكروتسلا نسبت بــــه كــــودكــــان در مــعــــرض مــیــــدان‌هــــای زیــــر 1/0 میكروتسلا، دو برابر دیده شده است [1و4.] 
دانـشـمـنـدان بـرای ارزیـابـی هـر چـه دقیـق تـر ریــســــك ســــرطـــان خـــون در كـــودكـــان در اثـــر میدان‌های مغناطیسی به وجود آمده از خطوط جریان قوی، داده های مطالعات بسیاری را با هم تـركیـب كـرده انـد. یـك مطـالعـه  تـركیبـی كه 15 تحقیـق خوب را شامل می شود و دربرگیرنده تحقیقـی از  NCI(مـؤسسه  ملی سرطان آمریكا) اســت، بیـان مـی كنـد ریسـك سـرطـان خـون در دوران كـــودكـــی بـــا پـــرتـــوگــیـــری مـیــدان هــای مـغـنـاطـیـسـی بـیـشـتـر از 3/0 مـیـكـروتسلا، بیشتر است‌[5.] 
نتایج چندین گروه تحقیقی مستقل نشان داد پــــرتــــوگــیــــری مــیــــدان هــــای ELF در ســطــــوح میكروتسلا، می‌تواند بر رشد اولیه جنین پرنده آسـیــب بــزنــد. در مـطــالـعــاتــی كــه روی بـرخـی پـسـتــانــداران صـورت گـرفتـه اسـت پـرتـوگیـری میدان های الكتریكی و مغناطیسی ELF منجر به اثرات مضر زیادی در رشد نشده است [1.]
میدان های ELF متعلق به بخش غیریونیزان طیف الكترومغناطیس است و انرژی كوچكی دارد و اثرات در سطوح مولكولی و DNA ندارد. مـكـانـیـسـم مـسئول سرطان خون در كودكان تا حدود زیادی ناشناخته است. یكی از فرضیاتی كـه در ایـن خـصوص وجود دارد این است كه پرتوگیری میدان های الكترومغناطیس فركانس بـرق شـهـر، از طریق قطع تولید شبانه هورمون مـلاتـونـیـن كـه از غـده پـیـنـه آل ترشح می شود، موجب افزایش ریسك سرطان خون در دوران كــودكــی مــی شــود. ایــن طــور فــرض شـده كـه مــلاتــونـیــن بــه عـنــوان مـولكـول آنتـی اكسیـدان مـحـافـظـتـی اسـت كـه از آسـیب های اكسیدانی لیپیدهای غشاء جلوگیری می كند. 
لــوازم الـكـتــریـكـی مـنـازل، مـنـبـع مـیـدان ELF هـسـتـنــد. مـحققـان NCI و گـروه تـومـورشنـاسـی كــودكــان، دربـاره ایـن كـه آیـا اسـتـفـاده از لـوازم الكتریكی خانگی توسط مادر در زمان بارداری و پس از آن توسط كودك، باعث افزایش ریسك ابتلا به سرطان خون در كودكان می شود، ارزیـابـی مفصلـی انجام داده اند. اگرچه استفاده از برخی لوازم الكتریكی خانگی، با سـرطـان دوران كـودكـی در ارتباطند، ولی محققان، هیچ الگوی اثبات شده ای برای افزایش ریسك با افزایش سال های استفاده یا مدت زمان استفاده از لوازم الكتریكی خانگی پیدا نكردند. تعداد كمی از مطالعات دیگر نیز، تناقض های بیشتر یا عدم ارتباط میان لوازم الكتریكی و احتمال خطر ابتلا به سرطان دوران كودكی را نشان دادند [5.]
در پرتوگیری RF، در چندین مطالعه، ریسك افزایش سرطان خون در كودكانی كه در نزدیكی فرستنده های پخش رادیو و تلویزیون زندگی می كنند نشان داده شده است [4.] پرتوگیری تشعشعات RF، در بافت های بدن، گرما القا می‌كند و دمای كل بدن را بالا می‌برد. محدودیت‌هایی كه در پرتوگیری RF در نظر گرفته می شود، در اثر كنترل افزایش محلی دمای بدن است. توصیه های روی پرتوگیری های شغلی القا شده از RF، بر اساس SAR تمام بدن، Watt/kg 4/0 است. محدودیت روی SAR محلی میانگین روی هر gr 10 بافت، Watt/kg 10 برای سر و Watt/kg 20 برای تنه است. این مقادیر، دمای محلی بافت ها را كنترل می كند. دمای محاسبه شده در این گونه مسایل، با استفاده از دزیمتری حرارتی یا مدلسازی حرارتی به دست آمده است. 
مدل های به كار گرفته شده برای محاسبه   SAR در كودكان باید متفاوت از بزرگسالان باشد. هم چنین توزیع SAR و دما در دوران بارداری، باید به طور خاص بررسی شود، چون گردش خون در جنین، جدا از گردش خون در مادر است و گرمای تولید شده با متابولیسم جنین، تا حد زیادی از طریق جفت به مادر منتقل می شود[1.] افزایش زیاد دما در طــول بــارداری مــی تــوانــد بــاعــث مــرگ جـنـیــن و سـقــط جـنـیــن شـود. مطـالعـات اپـیدمیولوژیك، نشان داده افزایش دمای بدن مادر به اندازه 2 درجه سانتیگراد برای حداقل 24 ساعت در طول شبانه روز، می تواند باعث محدوده ای از نقص رشد جنین شود. 
برخی مطالعات اپیدمیولوژیك روی میدان های الكترومغناطیسی و پرتوگیری های پیش از تولد، در مورد بارداری های مختلف صورت گرفته است. دو مطالعه، پرتوگیری را در اشخاص، اندازه گیری كرده و اثرات سقط طبیعی جنین در ارتباط با میدان های مغناطیسی ماكزیمم اندازه گرفته شده را گزارش كرده است [1.]
نتیجه تحقیقی در سال 2008 در دانمارك نشان داد كودكانی كه مادرانشان در دوران بـارداری و پـس از بارداری، زیاد از تلفن موبایل استفاده می كنند، در سن 7 سالگی مشكلات رفتاری بیشتری دارند [4.] در تحقیق دیگری، افزایش ابتلا به سرطان خون و ناهنجاری های مادرزادی، در كودكانی كه مادرانشان در دوران بارداری پرتوگیری شغلی RF بالاتری داشتند، ثابت شد [1.] پرتوگیری جنین، ناشی از گوشی موبایل داخل جیب، كیف دستی یا كمربند مادر است. 
چـنــدیــن مـطــالـعــه، افــزایــش مـشـخـصـه هـای دی الـكـتـریـك گـذردهـی الـكـتـریـكـی )Permittivity( و رسانندگی )Conductivity( را در بافت حیوانات با كاهش سن نشان داده اسـت [4.] دلایـل ممكـن برای این مسأله، كاهش میزان آب در بافت با افزایش سن، میلین‌سازی اضافه تر نورون ها  و تغییرات ضخامتی Dura matter عنوان شده است. اگرچه تعمیم نتایج از داده های حیوانات به كودك انسان، هنوز دشوار است. 
بـر اسـاس داده هـای یـك مطـالعـه  بیـن المللـی روی دلایـل بـالقوه  سرطان مغز در بزرگسالان، شیوع استفاده از تلفن همراه و مدت زمان استفاده  روزانه در میان بیماران تحت مطالعه، در گروه سنی جوان تر، بیشتر بوده است[2.] این مسأله، اثر دز انباشته پرتوگیری را در كودكان به خوبی نشان می دهد. نتایج تحقیقی دیگر، افزایش ابتلا به تومور  Acoustic Neuroma(تومور عصب نزدیك گوش)، پس از 10 سال استفاده از تلفن همراه را نشان می دهد. این مطالعه، اهمیت پرتوگیری طولانی مدت زندگی كودكان را نشان می‌دهد[1.]
بنا بر گزارشی كه مؤسسه ملی سرطان در سال 2010 منتشر كرده، درباره   احتمال خطر سرطان در كودكان و استفاده از تلفن همراه، داده  قطعی وجود ندارد. اما استفاده از موبایل در كودكان و نوجوانان به سرعت در حال افزایش است و آن ها سال های زیادی از زنـدگیشـان، در حـال پرتوگیری هستند. به علاوه كودكان، احتمالا در معرض خطر بیشتری هستند زیرا سیستم عصبی آن ها در زمان پرتوگیری نیز در حال رشد است [7.] 

توصیه های پیشگیرانه برای پرتوگیری كودكان
به دلیل مشاهده ی اثرات ایجاد شده در اثر پرتوگیری در مطالعات مختلف، به دلیل پـیـچـیـدگی این اثرات  و به دلیل نبود یافته های علمی دقیق و مطمئن، سازمان ها و متخصصان مختلف، توصیه‌های پیشگیرانه ای را ارائه كرده اند. این توصیه ها، برای پیشگیری از اثرات سوء میدان ها و كاهش خطرات سلامت عموم به ویژه كودكان، مطرح شده است. مبنای این تخمین ها، محدودیت SAR بدن و سطوح مرجع میدان های الكتریكی و مغناطیسی است. در ادامه به برخی از این توصیه ها اشاره می شود [‌2]:
‌برای كاهش پرتوگیری از میدان های ELF، مدت زمان استفاده از لوازم الكتریكی خاص منازل كه میدان های الكترومغناطیس بالا ساطع می كنند، باید كاهش و فاصله از منبع پرتوگیری باید افزایش یابد.
‌سـیـم كـشـی مـنازل باید طوری باشد كه پرتوگیری میدان های مغناطیسی را به كمترین حد برساند.
‌رادیوهای ساعتی باید در فاصله حداقل 1 متری تخت خواب قرار داده شود، یا با ساعت های هوشیاری با باطری جایگزین شود.
‌برای كاهش پرتوگیری از میدان های RF، می توان تماس و طول تماس با موبایل كودكان را مـحــدود كــرد. هـمـچـنیـن، كـودك مـی تـوانـد از ابزارهایی نظیر hands free و پیام كوتاه، به جای مكالمه استفاده كند تا فاصله گوشی موبایل از سر و بدن دورتر باشد.
Baby Phone هـا بـایـد در فـاصـله   حداقل 1‌متری از تخت خواب كودك قرار داده شود.
‌ایـسـتـگــاه هــای تـلـفــن مــوبــایــل نـبــایــد در مـجـاورت شـیـرخـوارگـاه هـا، مـهدهای كودك، مدارس و بیمارستان های كودكان برپا شود.
Routerهای شبكه محلی  بی سیم WLAN، باید خارج از اتاق خواب قرار داده شود.
‌بیماران با پیس میكر، باید فاصله حداقل 15 تا 25 سانتی متر بین گوشی موبایل و پیس‌میكر را رعایت كنند. 
‌از آن جـــــایـــــی كـــــه نـــــور UV، تـــشــعــشــــع الكترومغناطیس پرانرژی است، باید در حفاظت كودكان به ویژه در سنین پایین، از حمام آفتاب و آفتاب سوختگی دقت شود.
[ چهارشنبه 3 اسفند 1390 ] [ 02:11 ق.ظ ] [ حسین شعبانی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

زیست شناسی سلولی و مولکولی
ویروس شناسی پزشکی
خونشناسی
انگل شناسی
ایمنی شناسی
میکروب شناسی
آسیب شناسی
انگل شناسی 2 و تک یاخته ها
دانلود نرم افزار ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
سیستم سیدا دانشگاه آزاد تبریز